Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

 

Informacja o kwocie płatności jest udzielana wyłącznie na podstawie indywidualnego kodu przypisanemu dziecku lub osobiście u referenta przedszkola.

W przypadku braku informacji o płatnościach na stronie internetowej przedszkola prosimy o zapoznanie się z informacją na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE PROSIMY REGULOWAĆ NA KONTO PRZEDSZKOLA:

11 1020 3844 0000 1602 0139 1788

Zgodnie z zawartą umową, płatność za przedszkole należy uregulować do 15 każdego miesiąca przelewem. Wpłacając za pomocą przelewu prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka.

Odpłatność-październik-2021.pdf

Informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. wzrosła stawka żywieniowa w przedszkolach i wynosić będzie 8,00 zł dziennie, w tym 3,50 – śniadanie i podwieczorek, 4,50 – obiad. 

Informujemy, że od dnia 01.01.2017 r. dzieci sześcioletnie odbywające obecnie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zostają zwolnione z opłat za korzystanie z edukacji przedszkolnej ( w czasie realizacji podstawy programowej i w czasie wykraczającym jej realizację).

Zmiana ta wynika z zapisów Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 grudnia 2016 r. związanych z podziałem subwencji oświatowej – Dz.U.. z 2016 r. poz.1985. Zmiana nie dotyczy opłat ponoszonych za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

ODPŁATNOŚĆ za przedszkole pobierana jest zgodnie z Umową zawartą między Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka a Dyrektorem Przedszkola.  

Rodzice/opiekunowie dokonują opłaty za przedszkole na podstawie  postanowienia art. 14 ust. 5a Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013 r poz. 827 ) oraz postanowienia Uchwały  Nr XLII/557/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Informujemy, ze zgodnie § 3 ust. 1 Umowy z wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko Zleceniodawcy ze świadczeń, wynosi  1 zł za jedną godzinę zajęć poza czasem przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (poza czasem realizacji podstawy programowej),  ustalony zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty.

Stawka żywieniowa: 6,00 zł dziennie, w tym śniadanie: 1,80 zł, obiad – 3,00 zł, podwieczorek – 1,20 zł.

Opłatę za usługi świadczone przez przedszkole w stosunku do dzieci 3 – 5 letnich  od dnia 1 września 2019 r. reguluje Uchwała Nr XI/103/19 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.

Skip to content