Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

 

Informacja o kwocie płatności jest udzielana wyłącznie na adres mailowy rodzica lub osobiście u intendenta przedszkola.

W przypadku braku informacji o płatnościach na stronie internetowej przedszkola prosimy o zapoznanie się z informacją na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE PROSIMY REGULOWAĆ NA KONTO PRZEDSZKOLA:

11 1020 3844 0000 1602 0139 1788

Zgodnie z zawartą umową, płatność za przedszkole należy uregulować do 15 każdego miesiąca przelewem. Wpłacając za pomocą przelewu prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka.

Od dnia 01.09.2022 r. wzrosła stawka żywieniowa w publicznych jednostkach oświatowych Gminy Piła , w tym w przedszkolach i szkołach. W przedszkolach stawka wynosić będzie 10,00 zł dziennie, w tym 2,50 zł – śniadanie,  6,00 zł – obiad oraz 1,50 zł za podwieczorek. Jednocześnie informujemy, że ww. stawki obowiązywać będą od września do grudnia 2022 r. Wysokość stawek od stycznia 2023 r. będzie konsultowana pod koniec bieżącego roku i może ulec zmianie z uwagi na dynamiczną sytuację gospodarczą w kraju.

 

Informujemy, że od dnia 01.01.2017 r. dzieci sześcioletnie odbywające obecnie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zostają zwolnione z opłat za korzystanie z edukacji przedszkolnej ( w czasie realizacji podstawy programowej i w czasie wykraczającym jej realizację).

Zmiana ta wynika z zapisów Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 grudnia 2016 r. związanych z podziałem subwencji oświatowej – Dz.U.. z 2016 r. poz.1985. Zmiana nie dotyczy opłat ponoszonych za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

ODPŁATNOŚĆ za przedszkole pobierana jest zgodnie z Umową zawartą między Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka a Dyrektorem Przedszkola.  

Rodzice/opiekunowie dokonują opłaty za przedszkole na podstawie  postanowienia art. 14 ust. 5a Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013 r poz. 827 ) oraz postanowienia Uchwały  Nr XLII/557/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Informujemy, ze zgodnie § 3 ust. 1 Umowy z wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko Zleceniodawcy ze świadczeń, wynosi  1 zł za jedną godzinę zajęć poza czasem przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (poza czasem realizacji podstawy programowej),  ustalony zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty.

Stawka żywieniowa: 6,00 zł dziennie, w tym śniadanie: 1,80 zł, obiad – 3,00 zł, podwieczorek – 1,20 zł.

Opłatę za usługi świadczone przez przedszkole w stosunku do dzieci 3 – 5 letnich  od dnia 1 września 2019 r. reguluje Uchwała Nr XI/103/19 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.

Skip to content